Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej

osoba wpisująca dane do ewidencji pozaksięgowejProwadzenie ewidencji pozaksięgowej to sposób na rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, który może być wykonywany z pominięciem zasad ustawy o rachunkowości. Zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali należy ewidencjonować koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
Sporządzając zestawienia przychodów i kosztów pilnujemy ujęcia ich w rocznym sprawozdaniu finansowym, które oceniane jest później przez właścicieli na rocznym zebraniu.

 

Sprawozdanie finansowe z ewidencji przychodów i kosztów

W sprawozdaniu finansowym, zgodnie ze wspomnianą ustawą ukazujemy:

 1. przychody z tytułu należnych wpłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 2. przychody z tytułu należnych wpłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów dostarczonych do lokali mediów;
 3. pozostałe przychody i pożytki;
 4. koszty zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności wydatki na:
  • utrzymanie porządku i czystości,
  • ochronę,
  • konserwacje, naprawy i przeglądy,
  • media wykorzystywane w częściach wspólnych nieruchomości,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  • wynagrodzenia członków zarządu lub zarządcy,
  • wynagrodzenia firmy administrującej,
  • utrzymanie zieleni;
 5. koszty mediów dostarczanych do lokali, a w szczególności:
  • gazu lub ciepła (do centralnego ogrzewanie i podgrzania wody),
  • zimnej wody i odprowadzenia ścieków,
  • wywozu nieczystości,
 6. przychody funduszu remontowego i funduszy celowych oraz wydatki z tych funduszy;
 7. stan rozrachunków (należności i zobowiązania);
 8. stan środków pieniężnych, ich przychody i rozchody;
 9. stan środków funduszu remontowego oraz funduszy celowych.